Tüzükte Dernek Üyeliği İle İlgili Tanımlamalar

Derneğe Üye Olma Hakkı
Türkiye cumhuriyeti’nde hekimlik yapmaya yetkili ve yasal koşulları taşıyan, 5253 sayılı dernekler kanunu’nun ilgili maddelerine göre herhangi bir yasaklanma kararı bulunmayan her hekim bu derneğe üye alınabilir. Yönetim kurulu kararı ile derneğe ilgi duyan yerli ve yabancı hekimler ve önemli maddi ve manevi katkıda bulunan şahıslar fahri üye olarak kabul edilebilirler.
 
Üyelerin Hakları
Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz, her üye istediği an istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Oylarını başka bir üye aracılığıyla kullanamazlar. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
 
Üye Kayıt ve Kabul Usulü: 
Derneğe üye olmak isteyeler, dernek merkezinden üye kayıt formunu alarak derneğe kayıtlı en az iki üyenin tanıtmasını ihtiva eder biçimde oldurup imzaladıktan sonra 2 adet resimleri ile birlikte yönetim kurulun müracaat ederler.
 
Yönetim kurulu ilgili hakkında gereken inceleme ve araştırmasını yaparak müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya red kararını verir ve durumu ilgiyle yazı ile bildirir. Yönetim kurulu red kararının gerekçesini açıklamak zorunda değildir.
 
Yönetim kurulunun kabul kararına karşı diğer üyelerin, red kararına karşı da ilgilinin genel kurul nezdinde itiraz ve şikayet hakları vardır, genel kurul kararı kesindir. Üyeliğe kabul edile müracaatçının dernek üye kayıt defterine kaydedilmesi ile üyeliği belirlenmiş olur. Kendisine tasdikli veya resimli kimlik kartı verilir.
 
Üyelikten Çıkma:
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma:
5253 sayılı dernekler kanunu’nun ilgili maddesinde sayılan haklardan birinin ortaya çıkması, dernek üyeliğine kabul için aranan şartlardan herhangi birinin sonradan kaybedilmesi, dernekler kanunu’nun ilgili yasak sayılan maddesinde yazılı faaliyetlerden herhangi birisine iştirak ettiği veya teşvik edici rol oynadığı anlaşıldığında veya kanunda yazılı yasak faaliyetlerle irtibatlı olduğunda, derneğin tüzüğüne ve amaçlarına, çıkarlarına aykırı tutumları, davranışları görülen üyeler onu kurulunun gerekli tetkik ve tahkikatı sonunda yönetim kurulunca üyelikten çıkarılırlar. üyelikten çıkarılanlar, ilk genel kurul toplantısında genel kurulun divan başkanlığına itirazında bulunabilirler; genel kurulda görüşülen durum karara bağlanır. Genel kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkarılan veya çıkan üyeler kendisine verilen kimlik kartını iade ederler ve adları üye kayıt defterinden silinir.